Q & A ku konaniu Truck ReClaim

Ako sľubné je konanie? Aké skúsenosti sú k dispozícii?

collapse_icon

V posledných rokoch už množstvo odberateľov nákladných automobilov žiadalo od účastníkov kartelu náhradu škody. Väčšina z týchto konaní avšak ešte nie je ukončená, pretože zvlášť vypracovanie ekonomických znaleckých posudkov si vyžaduje veľa času. Navyše sa účastníci kartelu nákladných automobilov bránia voči povinnosti náhrady všetkými mysliteľnými prostriedkami. K väčším vyrovnaniam došlo doteraz iba ojedinele.

Prvé rozhodnutia Spolkového súdneho dvora a iných súdov ku kartelu nákladných automobilov ale potvrdzujú, že odberateľom nákladných automobilov zachytených kartelom prináleží značný nárok na náhradu škody. Toto dokladujú tiež rozhodnutia z iných členských štátov EÚ, ako napríklad zo Španielska a z Veľkej Británie.

Navyše je z trhu známe, že niektorí výrobcovia nákladných automobilov sa už s určitými zákazníkmi vyrovnali a zaplatili náhradu škody.

Či a v akej výške sa dá skutočne realizovať nárok na náhradu škody, je síce možné ťažko prognózovať. Ale náhrada škody medzi piatimi a pätnástimi percentami obstarávacej hodnoty a tým niekoľko tisíc eur na nákladný automobil vrát. úrokov je realistická.

Prečo sa môže ešte uplatniť nárok voči Scania?

collapse_icon

Nároky na náhradu škody voči väčšine výrobcov nákladných automobilov už môžu byť premlčané.

Voči Scania sa nároky na náhradu škody môžu ale uplatňovať naďalej – dokonca nároky za nákladné automobily iných výrobcov ako MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF alebo Iveco.

Pretože premlčanie nárokov voči Scania neuplynie, pokiaľ Scania koná proti rozhodnutiu o peňažnej pokute Európskej komisie. Zatiaľ čo ostatní výrobcovia nákladných automobilov rozhodnutie o peňažnej pokute akceptovali, Scania bol jediný výrobca, ktorý proti tomu išiel do odvolania. S právoplatným zisťovaním účasti Scania na karteli sa teraz obracia list. Pretože počas konania prostredníctvom Scania pred Európskym súdnym dvorom proti rozhodnutiu o peňažnej pokute na jednej strane nebeží premlčanie nárokov na náhradu škody voči Scania ďalej, alebo bolo zabrzdené. A na druhej strane Scania (a za ňou stojaci koncern Volkswagen) ručí spoločne a nerozdielne za všetkých ostatných účastníkov kartelu – to znamená, že Scania musí zodpovedať za celkovo vzniknuté škody, zvlášť keď ide o nákladné automobily iných výrobcov.

Konkrétne to znamená: Hoci nároky voči iným účastníkom kartelu pokiaľ možno sú už premlčané, môžu sa ešte dnes uplatniť všetky nároky voči Scania – je jedno, či ide o nákladné automobily Scania alebo nákladné automobily značky MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF alebo Iveco.

Kto patrí k tímu Truck ReClaim?

collapse_icon

Projekt realizuje registrovaná poskytovateľka inkasných služieb JurisDynamics GmbH („Truck ReClaim“), ktorá pomocou moderných IT (tzv. Legal Tech) a špecializovaných odborných vedomostí nielen koordinuje projekt, ale tiež vystupuje ako žalobkyňa. Truck ReClaim je ako investor procesu schopná zvládnuť náklady takéhoto komplexného konania. Aj v prípade porážky Truck ReClaim znáša všetky súdne a právne náklady a náklady na posudok. To platí samozrejme tiež pre možné nároky na náhradu nákladov protistrany.

Z právneho hľadiska sa konanie realizuje prostredníctvom právnikov kancelárie Hausfeld, ako aj kancelárie Kapellmann, špecializovaných na kartelové právo a skúsených vo veciach kartelu nákladných automobilov. Hausfeld je jedna z vedúcich kancelárií, keď aj nie dokonca vedúca kancelária v oblasti uplatňovania nárokov na náhradu škôd spôsobených kartelom. Takto bola kancelária Hausfeld ocenená nielen renomovaným nakladateľstvom JUVE v roku 2019 ako kancelária roka pre vedenie procesu a v roku 2022 ako kancelária roka pre kartelové právo. Popri tom Global Competition Review Hausfeld ako jediná kancelária špecializovaná na zastupovanie poškodených má vedúce postavenie v Európe ako „elitná firma“ v oblasti kartelového práva.

Kapellmann je taktiež veľmi renomovaná kancelária, ktorá už zastupuje mandantov v žalobách proti kartelu nákladných automobilov. Kapellmann je uvedená v rôznych rankingoch pre kancelárie ako napr. JUVE príručka, Obchodný vestník/Best Lawyers, Ekonomický týždeň a Legal 500.

Renomovaný a v karteli nákladných automobilov taktiež už veľmi skúsený ekonóm pre hospodársku súťaž prof. dr. Inderst a jeho tím preberajú ekonomické posúdenie uplatňovaných nákladných automobilov.

Pritom sa postup Truck ReClaim podporuje prostredníctvom európskych združení pre špedície.

Čo to celé stojí?

collapse_icon

Nič. Truck ReClaim pracuje na základe provízie z úspechu. To znamená, že vy iba dáte podniku k dispozícii informácie a dokumenty k vášmu nákladnému automobilu a vaše nároky sa musia odstúpiť. Všetko ostatné preberie Truck ReClaim. Iba v prípade úspechu obdrží Truck ReClaim províziu z úspechu vo výške 33 percent. Pre členov určitých špedičných a logistických združení sú plánované rabaty.

Môžu sa prihlásiť nákladné automobily, na ktoré sa už uplatňovala náhrada škody iným spôsobom?

collapse_icon

Nie. Ak by mal byť nákladný automobil už prihlásený na presadenie u iného poskytovateľa právnych služieb,  nech je to v tuzemsku alebo zahraničí, tento nákladný automobil nemôžete prihlásiť nanovo. Rovnako platí, pokiaľ už bola podaná vlastná žaloba voči kartelu nákladných automobilov pre tento nákladný automobil.

Aké výhody má Truck ReClaim voči individuálnemu uplatňovaniu s advokátom?

collapse_icon

Keď vy sami poveríte právnika, musíte toho spravidla zaplatiť sami a znášať tiež v ostatnom riziko procesných nákladov (súdne náklady a náklady na posudok a náklady protistrany). Truck ReClaim preberá všetky náklady a vy profitujete priamo z veľkých skúseností celého tímu. Tým, že Truck ReClaim uplatňuje množstvo nárokov vo vhodne spojených skupinách, zvyšuje sa porovnávací tlak a s účastníkom kartelu sa môže jednať vo výške očí. V neposlednom rade Truck ReClaim berie na seba námahu a rozruch vlastného procesu. Truck ReClaim drží vás – pokiaľ je to možné – mimo konania, takže sa môžete v pokoji starať o vlastný obchod.

Môžu sa prihlásiť nákladné automobily, ktoré boli nadobudnuté ako ojazdené?

collapse_icon

Nie, môžu sa prihlásiť iba novo nadobudnuté nákladné automobily a využívané nadobúdateľom alebo v rámci podnikateľskej skupiny.

Môžu sa prihlásiť prenajaté nákladné automobily?

collapse_icon

Nie, môžu sa prihlásiť iba kúpené alebo lízingované nákladné automobily. Za kúpu je považovaný tiež tzv. prenájom. Môžu sa teda prihlásiť vozidlá nadobudnuté v rámci prenájmu.

Môžu sa prihlásiť iba nákladné automobily značky Scania?

collapse_icon

Nie. Uplatňujú sa síce nároky primárne voči Scania. Avšak Scania ručí za všetkých účastníkov kartelu (tzv. spoločný záväzok). Môžete teda prihlásiť všetky nákladné automobily značiek MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF a Iveco.

Ktoré nákladné automobily budú akceptované?

collapse_icon

Môžu sa prihlásiť nákladné automobily, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

• Značka: MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF, Iveco a Scania

• Spôsob obstarania: kúpa, prenájom a lízing (žiadne prenajaté nákladné automobily)

• Časové obdobie: Obstarané medzi 17. januárom 1997 a 31. decembrom 2016

• Využívanie: Iba novo obstarané vami samotnými, resp. v rámci vašej podnikateľskej skupiny využívané nákladné automobily

• Hmotnosť: Môžu sa prihlásiť stredne ťažké nákladné automobily (6 až 16 ton), ako aj ťažké nákladné automobily viac ako 16 ton

Je takéto spojenie nárokov dovolené v Nemecku?

collapse_icon

Truck ReClaim je ako riadne registrovaná poskytovateľka inkasných služieb oprávnená na presadzovanie na ňu odstúpených nárokov. Podľa toho Spolkový súdny dvor medzičasom vo viacerých rozhodnutiach objasnil, že spojené a procesne financované uplatnenie nárokov prostredníctvom právne zastupujúceho poskytovateľa inkasných služieb je prípustné (tzv. inkaso zo spojenej žaloby).

NA ZAČIATOK