Działania przeciwko kartelowi producentów samochodów ciężarowych

REJESTRACJA
Amö Logo
BGL Logo 
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V.
DSLV Logo 
Bundesverband Spedition und Logistik
BWVL Logo

Ostatnia szansa w sprawie kartelu producentów samochodów ciężarowych –
działania wraz z Truck ReClaim oraz kancelariami Hausfeld i Kapellmann przeciwko firmie Scania

Dzięki wcześniejszym postępowaniom zbiorowym większość przedsiębiorstw spedycyjnych i logistycznych zajęła się już kwestią tego, czy wystąpić o odszkodowanie przeciwko tzw. kartelowi producentów samochodów ciężarowych.

Dla tych, którzy jak dotychczas nie podjęli jeszcze żadnych działań, w ostatnim czasie sytuacja wyglądała źle. A to dlatego, ponieważ od kilku lat dochodzenie nowych roszczeń przeciwko kartelowi producentów samochodów ciężarowych w Niemczech było praktycznie niemożliwe. Ryzyko tego, że roszczenia uległy już przedawnieniu, było zbyt duże. Teraz jednak ponownie pojawiła się szansa na odszkodowanie dla wszystkich tych, którzy jak dotychczas nie podjęli jeszcze żadnych działań.


Dlaczego roszczenia mogą być jednak teraz dochodzone?

Producenci samochodów ciężarowych MAN, Daimler, Volvo/Renault, Iveco i DAF przyznali się do udziału w kartelu w ramach tzw. ugody z Komisją Europejską. Jedynie Scania nie wzięła udziału w tej ugodzie i odwołała się od decyzji o nałożeniu grzywien przed europejskimi sądami. W dniu 1 lutego 2024 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ostatecznie orzekł, że Scania słusznie została ukarana grzywną w wysokości ok. 880 mln EUR za udział w kartelu producentów samochodów ciężarowych. W związku z tym prawnie stwierdzono, że Scania była zaangażowana w kartel i ponosi odpowiedzialność za wszystkie wyrządzone przez niego szkody. Podczas postępowania sądowego wszczętego przez Scanię, okres przedawnienia roszczeń wobec Scanii został wstrzymany - a więc nie biegł dalej.

Konkretnie oznacza to, że chociaż roszczenia podnoszone wobec innych członków kartelu mogą być już przedawnione, nadal dochodzone mogą być wszystkie roszczenia wobec Scanii - niezależnie od tego, czy dotyczą samochodów ciężarowych marki Scania czy też samochodów ciężarowych marki MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF lub Iveco. Trudno jest prognozować, czy i w jakiej wysokości roszczenie odszkodowawcze może zostać zrealizowane. Realistyczne jest jednak odszkodowanie zawierające się w przedziale od pięciu do piętnastu procent wartości nabycia, a więc kilka tysięcy euro na samochód ciężarowy plus odsetki.


Razem jesteśmy silni - dlaczego łączenie roszczeń jest sensownym posunięciem

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z działaniem kartelu jest procesem długotrwałym, złożonym i kosztownym. Pokazują to toczące się już przeciwko kartelowi producentów samochodów ciężarowych postępowania o odszkodowania w związku z działalnością kartelu, których perspektywy powodzenia są wprawdzie nadal dobre, jednak niektóre z nich trwają od 2017 r. i nie można przewidzieć ich zakończenia. Producenci samochodów ciężarowych nie unikają żadnych wysiłków, aby skomplikować postępowania sądowe i zwiększyć koszty. Samo uzyskanie ekspertyz biegłych sądowych często trwa latami i towarzyszą mu wymykające się spod kontroli dyskusje o charakterze prawno-ekonomicznym. W tym kontekście ważne jest, aby działać z doświadczonym zespołem ekonomistów i adwokatów. Łączenie roszczeń i solidne finansowanie postępowania umożliwiają prowadzenie negocjacji z członkami kartelu na tym samym poziomie. W przypadku samodzielnego dochodzenia roszczeń szybko można by znaleźć się na przegranej pozycji, a w najgorszym wypadku trzeba by ponieść koszty sądowe, biegłych i adwokackie, które szybko przekroczyłyby wysokość dochodzonych roszczeń.


Nasza oferta dla poszkodowanych przez kartel producentów samochodów ciężarowych

  • Oferujemy rozwiązanie opracowane we współpracy z europejskimi stowarzyszeniami działającymi na rzecz firm spedycyjnych w celu egzekwowania roszczeń odszkodowawczych podnoszonych przeciw kartelowi także wobec firmy Scania.
  • Projekt jest realizowany przez dostawcę usług windykacyjnych Truck ReClaim, który nie tylko koordynuje projekt za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych (tzw. legal tech) i przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy, lecz będzie również działał jako powód. Truck ReClaim przejmuje dochodzenie roszczeń na podstawie prowizji za sukces. Koszty postępowania ponosi Truck ReClaim jako dostawca usług prawnych. Jeśli postępowanie nie zakończy się wygraną, nie będą Państwo musieli ponosić żadnych kosztów.
  • Renomowany ekonomista ds. konkurencji prof. dr Inderst, który ma również duże doświadczenie w obszarze kartelu producentów samochodów ciężarowych, oraz jego zespół zajmą się sporządzeniem ekonomicznej ekspertyzy dochodzonych roszczeń dotyczących samochodów ciężarowych
  • Postępowanie jest prowadzone przez adwokatów z kancelarii Hausfeld oraz z kancelarii Kapellmann, którzy specjalizują się w prawie antymonopolowym i mają doświadczenie w obszarze karteli producentów samochodów ciężarowych. Hausfeld jest jedną z wiodących prawnych, jeśli nie najbardziej wiodącą kancelarią prawną, w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z działaniem karteli. Kancelaria Kapellmann działa również w ramach innych pozwów o odszkodowania wnoszonych przeciwko producentom samochodów ciężarowych.

Do kogo skierowana jest oferta?

Oferta skierowana jest do nabywców samochodów ciężarowych, którzy jak dotychczas nie dochodzili jeszcze żadnych roszczeń przeciwko kartelowi producentów samochodów ciężarowych. Jeżeli zgłosili już Państwo samochody ciężarowe na potrzeby dochodzenia roszczeń u innego dostawcy usług prawnych, czy to w kraju [w Niemczech] czy też za granicą, nie można ich ponownie zgłosić. To samo dotyczy sytuacji, gdy w odniesieniu do tych samochodów ciężarowych samodzielnie wniesiono już odrębne powództwo przeciwko kartelowi producentów samochodów ciężarowych.

Samochody ciężarowe można zgłosić w Truck ReClaim, jeśli spełniają one następujące kryteria:

  • marka: MAN, Daimler, Volvo/Renault, DAF, Iveco i Scania
  • sposób nabycia: kupno, najem z prawem kupna i leasing (nie dotyczy wynajmowanych samochodów ciężarowych)
  • okres czasu: nabyte w okresie między 17 stycznia 1997 r. a 31 grudnia 2016 r.
  • użytkowanie: wyłącznie nowo nabyte samochody ciężarowe i samochody ciężarowe użytkowane przez Państwa lub w ramach Państwa grupy przedsiębiorstw
  • masa: zgłaszać można średnie samochody ciężarowe (od 6 do 16 ton) i ciężkie samochody ciężarowe powyżej 16 ton

W jaki sposób można wziąć udział?

Zgłoście się Państwo tutaj bez zobowiązań, jeśli chcą Państwo dochodzić roszczeń przeciwko kartelowi producentów samochodów ciężarowych. Następnie otrzymają Państwo od nas dalsze informacje na temat sposobu przekazywania informacji i dokumentów oraz przebiegu postępowania. Po pomyślnej weryfikacji dokumentów najpierw będziemy dochodzić roszczeń przeciwko firmie Scania na drodze pozasądowej. Jeśli nie dojdzie do ugody, podzielimy roszczenia na odpowiednie grupy i w razie potrzeby będziemy ich dochodzić przed sądem.