Polityka prywatności

Polityka prywatności

TruckReClaim zobowiązuje się do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową, naszych klientów, zewnętrznych dostawców usług i innych partnerów biznesowych. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i przekazujemy dane osobowe w ramach naszej działalności biznesowej oraz jakie środki podejmujemy w celu zapewnienia ich ochrony.

Korzystając z naszej strony internetowej lub kontaktując się z nami, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i międzynarodowe przekazywanie danych osobowych, które przekazują Państwo zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeżeli zlecą nam Państwo świadczenie usług prawnych, udostępnimy Państwu odrębnie kopię naszej Polityki Prywatności dla Klienta.

O ile dokonujemy przetwarzania danych osobowych, TruckReClaim działa jako administrator danych i jest odpowiedzialny za określenie dopuszczalnego celu, zakresu i sposobów przetwarzania tych danych.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie uzyskać potwierdzenie zapisanych u nas danych osobowych, sprawdzić ich zawartość lub zażądać aktualizacji, ograniczenia lub usunięcia tych danych, jak wyjaśniono poniżej.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia następujące kwestie:

 1. Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy
 2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
 3. Kiedy możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim
 4. W jaki sposób chronimy i przechowujemy Państwa dane osobowe
 5. Kiedy możemy przekazywać Państwa dane osobowe za granicę
 6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe
 7. Państwa prawa: do sprawdzenia, aktualizacji, ograniczenia wykorzystania i / lub usunięcia Państwa danych osobowych oraz możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego
 8. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
 9. W jaki sposób można się z nami skontaktować
1. Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy
 • dane przekazywane nam przez Państwa: Mogą Państwo udostępniać nam dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo z nami osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem mediów społecznościowych lub naszej strony internetowej. Może to obejmować informacje, które mogą być wykorzystane do Państwa identyfikacji lub które możemy powiązać z Państwem, w tym Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko i powiązane organizacje oraz wszelkie inne informacje, które TruckReClaim wykorzystuje do Państwa identyfikacji w związku z naszymi usługami. Informacje te mogą należeć do następujących kategorii:
 • korespondencja, wydarzenia i aktualizacje - Możemy przetwarzać informacje zawarte w wiadomościach lub odnoszące się do wiadomości wysyłanych przez Państwa lub udostępniane nam przez Państwa w inny sposób, w tym w celu dokonania subskrypcji naszych newsletterów i innych publikacji; zgłoszenia na seminaria i inne wydarzenia, rekrutacji personelu, zarządzania naszą listą kontaktów i do innych celów.
 • zapytania dotyczące naszych usług - Możemy przetwarzać informacje zawarte w przesłanym do nas przez Państwa zapytaniu, zawierającym informację na temat Państwa zainteresowania naszymi usługami, w tym treść zapytania i wszelkie dane kontaktowe. Przetwarzamy te dane, aby zareagować na Państwa zapytanie i - w stosownych przypadkach - poinformować Państwa o naszych usługach, chyba że dadzą nam Państwo do zrozumienia, że nie chcą Państwo już otrzymywać od nas wiadomości.
 • informacje o umowie - Gdy zawieramy umowę w celu świadczenia usług prawnych na Państwa rzecz lub pozyskiwania usług stron trzecich dla TruckReClaim, możemy przetwarzać dane osobowe na potrzeby tego kontaktu i naszych powiązanych z tym usług. Może to obejmować dane osobowe zawarte w korespondencji związanej z umową, dane udostępniane do celów umowy i / lub dane transakcyjne i dane konta do celów dostawy i odbioru usług, płatności i do celów księgowych.
 • informacje, które zbieramy online: Nie są Państwo zobowiązani do podawania danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej, chyba że chcieliby Państwo się z nami skontaktować i dobrowolnie udostępnią nam Państwo informacje. Jednak określone dane dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być udostępniane automatycznie. Może to obejmować typ przeglądarki Państwa komputera, system operacyjny i adres IP oraz datę i godzinę Państwa wizyty, lokalizację geograficzną oraz informacje o nawigacji i korzystaniu ze strony internetowej, a także wzorce i czas korzystania oraz odnośniki. Dane gromadzone przez Google Analytics są agregowane i anonimizowane, w związku z czym nie zawierają żadnych danych osobowych, na podstawie których można zidentyfikować poszczególne osoby. Informacje te są wykorzystywane do analizy korzystania ze strony internetowej, do oceny i poprawy wydajności strony internetowej oraz do poprawy funkcjonalności oferowanych przez nas usług. Nie są one wykorzystywane do innych celów. Możemy udostępniać te informacje osobom trzecim, które zapewniają nam wsparcie przy konserwacji, obsłudze i analizie korzystania z naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i wybranych przez Państwa opcji można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie.
 • informacje pozyskiwane od zewnętrznych dostawców usług: Możemy pozyskiwać informacje na Państwa temat pochodzące ze źródeł publicznych lub od osób trzecich, które pomagają nam w aktualizowaniu i analizowaniu naszych zapisów, identyfikowaniu potencjalnych klientów oraz przeprowadzaniu kontroli zgodności z przepisami i w kontrolach urzędowych.
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 • W zależności od celu pozyskania informacji podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest następująca:
 • wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO) - w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Państwem lub z Państwa organizacją lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Może to obejmować przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w ramach korespondencji, na zapytanie oraz do celów umów i innych transakcji.
 • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO) - jeśli wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie informacji w określonym celu, w tym na zgłoszenie do naszego newslettera i zaproszenia na wydarzenia.
 • uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO) - jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub interesów osoby trzeciej, o ile Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie mają nadrzędnego charakteru. Na tej podstawie prawnej Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, nawiązania kontaktu z osobami trzecimi zainteresowanymi nawiązaniem współpracy biznesowej oraz utrzymywania istniejących kontaktów;
 • wykorzystywanie danych transakcyjnych do celów płatności wychodzących i przychodzących oraz do windykacji wierzytelności;
 • analiza danych przedsiębiorstwa w celu dokonania oceny skuteczności naszych usług;
 • w celu wykrywania, zapobiegania i reagowania na rzeczywiste lub potencjalne przypadki oszustw lub inne niezgodne z prawem działania lub naruszenia własności intelektualnej;
 • w celu obsługi naszych systemów informatycznych i systemów bezpieczeństwa danych, w tym tworzenia kopii zapasowych naszych systemów informatycznych i baz danych zawierających dane osobowe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych oraz integralności i możliwości odzyskania naszych danych; oraz
 • w celu ochrony i dochodzenia naszych ustawowych praw i innych praw.
 • w celu wykonywania zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO) lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej - Możemy przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonywania naszych zobowiązań prawnych, w tym zobowiązań księgowych i wymogów regulacyjnych lub w celu zapewnienia ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innych osób fizycznych.
3. Kiedy mamy prawo ujawnić dane osobowe osobom trzecim

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim w następujących okolicznościach:

 • na zasadzie poufności naszym pracownikom, partnerom i doradcom oraz innym biurom TruckReClaim, o ile jest to niezbędne do świadczenia naszych usług prawnych, wewnętrznej administracji, rozliczeń, zachowania zgodności z przepisami i raportowania, promocji naszych wydarzeń i usług oraz do innych celów biznesowych;
 • osobom trzecim, z którymi wspólnie świadczymy usługi prawne na Państwa rzecz;
 • osobom trzecim, które przechowują i hostują dla nas dane oraz naszym dostawcom usług informatycznych i marketingowych oraz innym dostawcom usług, w tym usług w ramach windykacji wierzytelności;
 • osobom trzecim do celów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i innych kontroli zgodności z przepisami oraz do celów zwalczania oszustw i przestępczości;
 • naszym ubezpieczycielom i doradcom w zakresie niezbędnym do uzyskania i utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, uzyskania usług doradczych, prowadzenia sporów prawnych, prowadzenia księgowości i przeprowadzania kontroli finansowych; oraz
 • osobom trzecim, na które przenosimy nasze prawa lub obowiązki, lub jeśli części naszej działalności biznesowej zostaną sprzedane, przeniesione lub zintegrowane z innym podmiotem.

Wszystkie informacje, które udostępniamy osobom trzecim, podlegają ustaleniom umownym, które zawarliśmy, a które to przewidują przetwarzanie wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami w celach w nich określonych i zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
TruckReClaim zastrzega sobie prawo do ujawnienia następujących informacji: a) właściwym sądom, organom ścigania, organom rządowym lub nadzorczym, jeśli jest to wymagane przez prawo lub zostało nakazane przez urząd; oraz b) w celu zapewnienia ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

4. W jaki sposób chronimy i przechowujemy Państwa dane osobowe

W celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne. Zgodnie z naszymi wewnętrznymi wytycznymi Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób poufny i bezpieczny, aby chronić je przed przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem lub nieuprawnionym przekazaniem. Dane osobowe mogą być przechowywane w naszych systemach informatycznych, systemach zewnętrznych dostawców usług i / lub w formie papierowej. Jeżeli udostępniamy informacje osobom trzecim, uzyskujemy pisemne potwierdzenie, że będą one chronić dane w odpowiedni sposób.
Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i korzystamy wyłącznie z usług wiarygodnych dostawców usług, nie można niestety zagwarantować 100 % bezpieczeństwa. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem sieci, których nie kontrolujemy, w tym za pośrednictwem Internetu i innych sieci bezprzewodowych. Nasze wewnętrzne wytyczne przewidują procedury postępowania w przypadku domniemanych przypadków naruszenia danych osobowych. Powiadomimy Państwa i wszystkie właściwe organy o naruszeniach, jeśli i w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.
Jeśli podążają Państwo za łączem z naszej strony internetowej do strony internetowej zewnętrznego dostawcy usług lub prowadzą Państwo interesy ze stroną trzecią wskazaną na stronie internetowej, wówczas powinni Państwo mieć świadomość tego, iż osoby trzecie mają własne polityki prywatności, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Powinni Państwo upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli ich polityki prywatności.

5. Kiedy możemy przekazywać Państwa dane osobowe za granicę

Ponieważ TruckReClaim działa na obszarze całej UE, możemy przekazywać Państwa dane osobowe za granicę w celu ich przechowywania lub przetwarzania, gdy jest to niezbędne do któregokolwiek ze wskazanych powyżej celów, w tym do wszystkich krajów UE, w których TruckReClaim prowadzi działalność biznesową. Jeśli to uczynimy, będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych i wdrożymy odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Jeżeli korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, zawrzemy umowy o zachowaniu poufności, w tym odpowiednie zobowiązania do ochrony danych.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Wszystkie dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do dozwolonych celów, do których były przechowywane lub, jeśli przechowywanie opiera się na Państwa zgodzie, a Państwo odwołają swoją zgodę, a my nie będziemy prawnie zobowiązani lub w inny sposób uprawnieni do dalszego przechowywania danych. O ile będzie to niezbędne, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu wyjaśnienia wszystkich roszczeń, jeśli TruckReClaim będzie musiał dochodzić lub bronić ewentualnych roszczeń prawnych lub w inny sposób dochodzić swoich praw lub praw osób trzecich. Będziemy również przechowywać dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, wymogów prawa nadzoru i obowiązków sprawozdawczych. Możemy również przechowywać dane w systemach kopii zapasowych, które są stworzone w celu utrzymania integralności naszych systemów informatycznych przez minimalne okresy przechowywania.

7. Państwa prawa: sprawdzenie, aktualizacja, ograniczenie wykorzystania i / lub usunięcie Państwa danych osobowych oraz możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać od nas aktualizacji i powiadomień, mogą nas Państwo o tym poinformować, wysyłając do nas wiadomość e-mail na wskazane poniżej dane kontaktowe.
TruckReClaim jest zobowiązany przez prawo do zapewnienia, że wszystkie udostępnione przez Państwa informacje pozostaną poprawne i aktualne. Dlatego prosimy Państwa o kontakt z nami w celu dokonania aktualizacji lub poprawienia Państwa danych, jeśli wyniknęły jakiekolwiek zmiany lub jeśli uważają Państwo, że informacje, które zebraliśmy na Państwa temat, są niedokładne. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie:

 • zażądać szczegółowych informacji na temat kategorii danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, na temat celów, dla których przetwarzamy te dane oraz na temat wszelkich osób trzecich, którym są one udostępniane. Jeżeli nie będzie to stanowić naruszenia praw i wolności innych osób, udostępnimy Państwu kopię tych danych;
 • zażądać aktualizacji lub korekty Państwa danych osobowych, wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych lub zażądać od nas ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych do określonych celów. Mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego i wycofać udzieloną nam uprzednio zgodę, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i pisząc na adres service@truckreclaim.com lub korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych. Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w innych celach, zastosujemy się do niego, chyba że będziemy w stanie wykazać zaistnienie dostatecznie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, w tym podstaw do spełnienia prawnych obowiązków oraz podstaw do dochodzenia roszczeń prawnych;
 • Jeśli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone, może przysługiwać Państwu prawo do żądania ich usunięcia. Nie znajduje to jednak zastosowania, jeśli dane są niezbędne do innych celów, w tym do spełnienia obowiązku prawnego lub w związku z ewentualnymi roszczeniami prawnymi;
 • Jeśli przechowujemy dane osobowe za Państwa zgodą lub w celu wykonania zawartej z Państwem umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, może przysługiwać Państwu prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie, tak aby można je było przekazać innemu zewnętrznemu dostawcy usług, o ile nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób;
 • złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Szczegóły dotyczące właściwych organów w odniesieniu do każdego z przedsiębiorstw TruckReClaim można znaleźć poniżej.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw w odniesieniu do Państwa danych osobowych, należy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub tradycyjną, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.

8. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać i aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby uwzględnić zmiany w sposobie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, zmiany w obowiązujących wymogach prawnych lub dyrektywach. Zaktualizowaną Politykę prywatności opublikujemy na naszej stronie internetowej, a Państwo powinni regularnie odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że mają Państwo wiedzę na temat wszystkich zmian w warunkach jej użytkowania.
Od czasu do czasu TruckReClaim może oferować dodatkowe usługi za pośrednictwem dodatkowych stron internetowych lub odrębnych stron internetowych powiązanych z tą stroną internetową za pomocą linków. W niektórych przypadkach takie dodatkowe usługi mogą podlegać alternatywnym warunkom użytkowania, w tym wykorzystaniu Państwa danych osobowych. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z takich usług i udostępnić dane osobowe w tym celu, poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na te alternatywne warunki użytkowania i wykorzystanie Państwa danych w określonym celu. O ile nie podano inaczej, te alternatywne warunki użytkowania obowiązują w ramach uzupełnienia niniejszej Polityki prywatności.

9. W jaki sposób można się z nami skontaktować

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, należy zwrócić się do TruckReClaim, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

Niemcy:

 • Pocztą elektroniczną na adres: service@truckreclaim.com; lub pocztą tradycyjną na adres: Der Datenschutzbeauftragte [Inspektor ochrony danych], JurisDynamics GmbH, Volksgartenstr. 10, 50677 Köln