Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Privacy Policy

TruckReClaim sa zaväzuje chrániť súkromnú sféru návštevníkov našej webovej stránky, našich zákazníkov, tretích poskytovateľov a ostatných obchodných partnerov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o tom, ako získavame, používame, ukladáme a prenášame osobné údaje v rámci našej obchodnej činnosti, ako aj aké opatrenia podnikáme na ich ochranu.

Keď používate našu webovú stránku alebo sa s nami skontaktujete, súhlasíte so záznamom, používaním, oznámením a medzinárodným prenosom osobných informácií, ktoré sprostredkujete podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Keď nás poveríte poskytnutím právnych služieb, dáme vám km dispozícii zvlášť jednu kópiu našej smernice o ochrane osobných údajov pre klientov.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje, TruckReClaim funguje ako subjekt zodpovedný za ochranu osobných údajov a je zodpovedný za určenie dovoleného účelu, rozsahu a prostriedkov na spracovanie týchto osobných údajov.

Máte kedykoľvek právo obdržať potvrdenie o u nás uložených osobných údajoch, skontrolovať ich obsah alebo požiadať o aktualizáciu, obmedzenie alebo vymazanie týchto osobných údajov, ako je vysvetlené v nasledujúcej časti.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje nasledovné:

 1. Druhy osobných údajov, ktoré získavame a používame
 2. Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov
 3. Kedy môžeme osobné údaje zdieľať s tretími stranami
 4. Ako chránime a ukladáme vaše osobné údaje
 5. Kedy môžeme vaše osobné údaje sprostredkovať do zahraničia
 6. Ako dlho ukladáme osobné údaje
 7. Vaše práva: overenie, aktualizácia, obmedzenie používania a / alebo vymazanie vašich osobných údajov, ako aj možnosť podať sťažnosť na dozornom úrade
 8. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov
 9. Ako nás môžete kontaktovať
1. Druhy osobných údajov, ktoré získavame a používame
 • Údaje, ktoré nám dávate k dispozícii: Môžete nám dať k dispozícii osobné údaje, keď nás kontaktujete osobne, telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne médiá alebo našu webovú stránku. Tieto môžu obsahovať informácie, ktoré je možné použiť na to, aby sme vás identifikovali alebo sme sa mohli s vami spojiť, vrátane vášho mena, vašich kontaktných informácií, vášho profesijného označenia a s tým spojených organizácií, ako aj všetkých ostatných informácií, ktoré TruckReClaim používa na to, aby vás identifikoval vzhľadom na naše služby. Tieto informácie môžu spadať do nasledujúcich kategórií:
 • Korešpondencia, podujatia a aktualizácie – môžeme spracovávať informácie, ktoré sú obsiahnuté v oznámeniach alebo vzhľadom na oznámenia, ktoré nám pošlete alebo dáte k dispozícii iným spôsobom, vrátane zverejnení na účely predplatenia nášho newslettera a iných zverejnení; prihlásení na semináre a iné podujatia, náboru personálu, správy nášho zoznamu kontaktov a iných účelov.
 • Dopyty vzhľadom na naše služby – spracúvame podľa možnosti informácie, ktoré sú obsiahnuté v dopyte, ktoré nám sprostredkujete, za uvedenia vášho záujmu o naše služby, vrátane obsahu vášho dopytu a všetkých kontaktných údajov. Spracúvame tieto údaje, aby sme mohli reagovať na váš dopyt a aby sme vás prípadne mohli informovať vzhľadom na naše služby, iba vtedy nie, ak nám dáte poznať, že nechcete o nás viac počuť.
 • Zmluvné informácie – keď uzatvárame zmluvu, aby sme mohli voči vám poskytnúť právne služby alebo obstarať služby tretích poskytovateľov pre TruckReClaim, môžeme spracovávať osobné údaje na účely tohto kontaktu a našich s tým spojených služieb. Tieto môžu obsahovať informácie vzťahujúce sa na osobu, ktoré sú obsiahnuté v korešpondencii relevantnej z hľadiska zmluvy, údaje, ktoré sa pripravia na účely zmluvy a / alebo údaje o transakcii a údaje o bankovom účte na účely dodávky a príjmu služieb a platieb a na účely vedenia účtovníctva.
 • Informácie, ktoré zbierame online: Nie ste povinní uviesť osobné údaje, keď navštívite našu webovú stránku, iba vtedy áno, ak nás chcete kontaktovať a dať nám dobrovoľne k dispozícii informácie. Môžu sa avšak automaticky pripraviť určité údaje o vašom používaní webovej stránky. Toto môže zahŕňať typ prehliadača vášho počítača, operačný systém a IP-adresu, ako aj dátum a čas vašej návštevy, geografické miesto a informácie o vašej navigácii a používaní webovej stránky, ako aj vzor a dobu používania a odkazy. Tieto údaje, ktoré sa zadajú prostredníctvom Google Analytics, sú kumulované a anonymizované, takže neobsahujú žiadne osobné údaje, z ktorých je možné identifikovať osoby. Tieto informácie sa používajú na vyhodnotenie používania webovej stránky, na vyhodnotenie a zlepšenie výkonu webovej stránky a na zlepšenie funkčnosti služieb, ktoré ponúkame. Nepoužijú sa na iné účely. Tieto informácie môžeme zdieľať s inými subjektami, ktoré nás podporujú pri údržbe, prevádzke a analýze používania našej webovej stránky. Ďalšie informácie k používaniu cookies a k vami zvoleným možnostiam nájdete v smerniciach cookie.
 • Informácie, ktoré dostaneme od tretích poskytovateľov: Môžeme obdržať informácie o vás z verejných vzorov alebo od tretích subjektov, ktorí nám pomôžu udržiavať a analyzovať naše záznamy na aktuálnej úrovni identifikovať potenciálnych mandantov a vykonať skúšky compliance a úradné skúšky.
2. Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov
 • Právnym základom pre prípravu vašich osobných údajov je, podľa účelu obstarania informácie tento:
 • Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR) – na plnenie našich povinností zo zmluvy s vami alebo vašou organizáciou alebo na podniknutie opatrení, ktoré sa uskutočnia na vaše želanie pred uzatvorením zmluvy. Toto môže zahŕňať spracovanie osobných údajov, ktoré sa pripravia počas korešpondencie, na vyžiadanie alebo na účely zmlúv a ostatných transakcií.
 • Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR) – keď ste výslovne súhlasili, že informácie sa použijú na určený účel, vrátane prihlásenia na náš newsletter a pozvaní na podujatia.
 • Oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR) – keď je potrebné spracovanie na účely našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretích strán, pokiaľ neprevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody. Na tomto právnom základe sa spracúvajú vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
 • na zodpovedanie dopytov, na nadviazanie kontaktu s tretími stranami, ktoré majú záujem na nadväzovaní osobných kontaktov a na zachovanie existujúcich kontaktov;
 • na používanie údajov transakcie na účely úhrad z účtu a úhrad na účet, ako aj na inkaso pohľadávok;
 • na analýzu údajov podniku na vyhodnotenie účinnosti služieb;
 • na rozpoznanie, zabránenie a reakciu na skutočné alebo potencionálne prípady podvody alebo iné protiprávne konania alebo porušenie duševného vlastníctva;
 • na prevádzku našich IT-systémov a systémov bezpečnosti údajov, vrátane zabezpečenia našich IT-systémov a databáz, ktoré obsahujú osobné údaje, aby bolo možné zaistiť bezpečnosť našich IT-systémov a integritu a obnoviteľnosť našich údajov; a
 • na ochranu a na uplatnenie našich zákonných a ostatných práv.
 • Na splnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR) alebo na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby – Môžeme spracovávať osobné údaje, pokiaľ je to potrebné na plnenie našich právnych povinností, vrátane povinností vedenia účtovníctva a regulačných požiadaviek alebo na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo iných fyzických osôb.
3. Kedy môžeme osobné údaje postúpiť na tretie strany

Vaše osobné údaje môžeme postúpiť tretej strane za nasledujúcich okolností:

 • na dôvernej báze našim zamestnancom, partnerom a poradcom, ako aj iným kanceláriám TruckReClaim, pokiaľ je to potrebné na poskytnutie našich právnych služieb, internú správu, vyúčtovanie, compliance a výkazníctvo, reklamy na naše podujatia a služby, ako aj na iné obchodné účely;
 • tretím stranám, s ktorými vám spoločne poskytujeme právne služby;
 • tretím stranám, ktoré pre nás ukladajú a poskytujú údaje, ako aj našim poskytovateľom IT-služieb a marketingových služieb a ostatným poskytovateľom služieb vrátane poskytovateľov služieb, ktorí vymáhajú otvorené pohľadávky;
 • tretím stranám na účely kontroly prania špinavých peňazí a iných kontrol compliance, ako aj na účely boja proti podvodom a kriminalite;
 • našim poisťovateľom a poradcom, pokiaľ je to potrebné na vyžiadanie a zachovanie poistnej ochrany, vyžiadanie poradenských služieb, vedenie právnych sporov, vedenie účtovníctva a finančné kontroly; a
 • tretím stranám, na ktoré prenášame naše práva alebo povinnosti alebo keď sa časti nášho obchodu predávajú, prenášajú alebo integrujú do inej jednotky.

Všetky informácie, ktoré zdieľame s tretími stranami, podliehajú zmluvným dohodám, ktoré sme uzatvorili a sú plánované na spracovanie iba podľa našich pokynov na v nich určené účely a v súlade s platnými právnymi ustanoveniami.
TruckReClaim si vyhradzuje právo predkladať nasledujúce informácie: a) na kompetentné súdy, úrady trestného stíhania, registračné a dozorné úrady, keď je to predpísané zákonom alebo je daný podmet prostredníctvom úradu; a b) na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo iných fyzických osôb.

4. Ako chránime a ukladáme vaše osobné údaje

Používame technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. Podľa našich interných zadaní sa vaše osobné údaje uschovajú dôverne a bezpečne, aby sa vaše osobné údaje chránili pred neúmyselnou stratou, zmenou, neoprávneným používaním, neoprávneným prístupom alebo neoprávneným postúpením. Osobné údaje sa môžu ukladať na našich IT-systémoch, systémoch tretích poskytovateľov a / alebo v papierovej forme. Keď zdieľame informácie s tretími stranami, obdržíte písomné potvrdenie, že tieto budú chrániť osobné údaje primeraným spôsobom.
Hoci dávame to najlepšie, aby sme zaručili bezpečnosť vašich osobných údajov a priberali iba spoľahlivých poskytovateľov služieb, nie je žiaľ možné zaručiť 100%-nú bezpečnosť. Zvlášť nie sme zodpovední za bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám sprostredkúvate cez siete, ktoré nekontrolujeme, vrátane internetu a iných bezdrôtových sietí. Naše interné smernice stanovujú postup na zaobchádzanie s údajnými porušeniami osobných údajov. Budeme vás a všetky kompetentné úrady informovať o priestupkoch, keď a pokiaľ máme k tomu zákonnú povinnosť.
Keď nasledujete odkaz z našej webovej stránky na webovú stránku tretieho poskytovateľa alebo uskutočňujete obchody s treťou stranou uvedenou na webovej stránke, mali by ste vedieť, že tretie strany majú svoje vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov, za ktoré nie sme zodpovední. Mali by ste zabezpečiť, aby ste si prečítali a pochopili ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

5. Kedy môžeme vaše osobné údaje sprostredkovať do zahraničia

TruckReClaim je činná v rámci EÚ, vaše osobné údaje môžeme prenášať do zahraničia na ukladanie alebo spracovanie, keď je to potrebné na jeden z hore uvedených účelov, vrátane do všetkých krajín EÚ, v ktorých je TruckReClaim obchodne činná. Keď to robíme, dodržiavame platné predpisy pre ochranu osobných údajov a vykonávame primerané preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zaručili bezpečnosť a integritu vašich osobných údajov. Keď požadujeme služby tretích poskytovateľov, uzatvárame dohody o dôvernosti, vrátane primeraných povinností ochrany osobných údajov.

6. Ako dlho ukladáme osobné údaje

Všetky osobné údaje sa vymažú, keď nebudú viac potrebné na dovolené účely, na ktoré boli uložené, alebo keď uloženie spočíva na vašom súhlase, odvoláte váš súhlas a my nemáme k tomu povinnosť zo zákona alebo nie sme iným spôsobom oprávnení ďalej ukladať osobné údaje. Pokiaľ je to potrebné, vaše osobné údaje uschováme až do konca zodpovedajúcej doby uloženia alebo až do objasnenia všetkých nárokov, pokiaľ TruckReClaim uplatní prípadné právne nároky alebo musí obhajovať alebo iným spôsobom uplatňovať svoje práva alebo práva tretích subjektov. Ukladáme tiež osobné údaje, pokiaľ je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, požiadaviek právneho dozoru a oznamovacích povinností. Môžeme tiež ukladať údaje v záložných systémoch, ktoré boli zriadené, aby sa zachovala integrita našich IT-systémov na dobu minimálnych lehôt uschovania.

7. aše práva: overenie, aktualizácia, obmedzenie používania a / alebo vymazanie vašich osobných údajov, ako aj možnosť podať sťažnosť na dozornom úrade

Keď nechcete viac od nás dostávať žiadne aktualizácie a oznámenia, môžete nám to oznámiť tak, že nám pošlete e-mail na nižšie uvedené kontaktné údaje.
TruckReClaim je zo zákona povinná postarať sa o to, aby všetky informácie dané vami k dispozícii zostali vhodné a aktuálne. Preto vás prosíme o to, aby ste nás kontaktovali ohľadom aktualizácie alebo opravy vašich osobných údajov, keď sa vyskytli zmeny alebo keď si myslíte, že informácie, ktoré sme o vás zbierali, sú nepresné. Máte kedykoľvek právo:

 • požadovať podrobnosti ku kategóriám osobných údajov, ktoré sme o vás uložili, k účelom, na ktoré spracúvame osobné údaje a ku všetkým tretím stranám, s ktorými ich zdieľame. Pokiaľ nie sú dotknuté práva a slobody iných, dá sa vám k dispozícii kópia osobných údajov;
 • požadovať, aby sme vaše osobné údaje aktualizovali a opravili, namietať používanie vašich osobných údajov alebo požadovať od nás obmedzenie spracovania týchto osobných údajov na určité účely. Môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý ste nám predtým udelili tak, že nás budete kontaktovať e-mailom na service@truckreclaim.com alebo cez nižšie uvedené kontaktné údaje. Keď budete namietať proti spracovaniu osobných údajov na iné účely, vyhovieme vám, iba vtedy nie, ak môžeme preukázať naliehavé oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú vaše záujmy, práva a slobody, vrátane dodržania zákonných povinností a na účely uplatnenia právnych nárokov;
 • keď osobné údaje viac nepotrebujeme na účely, na ktoré boli získané, máte podľa možnosti právo požadovať ich vymazanie. To avšak neplatí vtedy, keď osobné údaje sú potrebné na iné účely, vrátane plnenia zákonnej povinnosti alebo v spojení s možnými právnymi nárokmi;
 • keď osobné údaje ukladáme s vaším súhlasom alebo na realizáciu zmluvy s vami a spracovanie sa uskutoční automatickým spôsobom, máte podľa možnosti právo obdržať od nás vaše osobné údaje vo všeobecne používanom formáte, aby sa mohli preniesť na iného tretieho poskytovateľa, pokiaľ tým nebudú obmedzené práva a slobody iných;
 • podať sťažnosť na kompetentný dozorný úrad. Podrobnosti ku kompetentným úradom vzhľadom na každý z podnikov TruckReClaim nájdete ďalej nižšie.

Keď chcete uplatniť svoje práva vzhľadom na osobné údaje, kontaktujte nás, prosím, e-mailom alebo poštou na dole uvedené kontaktné údaje.

8. Zmeny tejto smernice o ochrane osobných údajov

Túto smernicu o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas prepracovať alebo aktualizovať, aby sme zohľadnili zmeny v spôsobe, akým spracúvame vaše osobné údaje a zmeny platných právnych požiadaviek alebo smerníc. Aktualizované vyhlásenie o ochrane osobných údajov zverejníme na našej webovej stránke a vy by ste nás mali pravidelne navštevovať, aby ste sa uistili, že máte vedomosti o všetkých zmenách ohľadom vašich podmienok používania.
TruckReClaim môže z času na čas ponúkať dodatočné služby cez dodatočné webové stránky alebo samostatné webové stránky, na ktoré je odkaz s touto webovou stránkou. V niektorých prípadoch môžu takéto dodatočné služby podliehať alternatívnym podmienkam používania, vrátane používania osobných údajov. Keď sa rozhodnete využívať takéto služby a dať k dispozícii osobné údaje na tento účel, prosíme vás o udelenie vášho súhlasu k týmto alternatívnym podmienkam používania a k používaniu vašich osobných údajov na uvedený účel. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto alternatívne podmienky používania platia v doplnení k tejto smernici o ochrane osobných údajov.

9. Ako nás môžete kontaktovať

Keď potrebujete ďalšie informácie alebo máte otázky alebo poznámky, obráťte sa, prosím, na TruckReClaim za použitia nižšie uvedených kontaktných údajov.

Nemecko:

 • E-mailom na: service@truckreclaim.com; alebo poštou na: Datenschutzbeauftragte (Osoba poverená ochranou osobných údajov), JurisDynamics GmbH, Volksgartenstr. 10, 50677 Köln