Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

TruckReClaim se zavazuje, že bude chránit soukromí návštěvníků našeho webu, našich zákazníků, poskytovatelů z řad třetích stran a dalších obchodních partnerů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje informace o tom, jak v rámci našeho podnikání shromažďujeme, používáme, uchováváme a přenášíme osobní údaje a jaká opatření přijímáme k jejich ochraně.

Jestliže používáte naše webové stránky nebo nás kontaktujete, souhlasíte tím se shromažďováním, používáním, zveřejňováním a mezinárodním přenosem osobních údajů, které nám poskytnete v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud nás pověříte poskytováním právních služeb, vystavíme vám samostatně kopii našich zásad ochrany osobních údajů klienta.

Při zpracování osobních údajů vystupuje společnost TruckReClaim jako správce údajů a odpovídá za stanovení oprávněného účelu, rozsahu a prostředků zpracování těchto údajů.

Máte právo kdykoli obdržet potvrzení o osobních údajích, které uchováváme, zkontrolovat jejich obsah nebo požádat o jejich aktualizaci, omezení nebo výmaz, jak je vysvětleno níže.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje následující:

 1. Typy osobních údajů, které shromažďujeme a používáme
 2. Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů
 3. Kdy můžeme sdílet osobní údaje s třetími stranami
 4. Jak vaše osobní údaje chráníme a uchováváme
 5. Kdy můžeme předat vaše osobní údaje do zahraničí
 6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme
 7. Vaše práva: kontrola, aktualizace, omezení použití a/nebo výmaz vašich osobních údajů a dále též možnost podat stížnost u dozorového úřadu
 8. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
 9. Jak nás můžete kontaktovat
1. Typy osobních údajů, které ukládáme a používáme
 • Údaje, které nám poskytnete: osobní údaje nám můžete poskytnout v případě, když nás kontaktujete osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí či našich webových stránek. Mohou sem patřit informace, které lze použít k vaší identifikaci nebo které si s vámi můžeme spojovat, včetně vašeho jména, kontaktních údajů, pracovní pozice a s ní souvisejících organizací, ale i jakýchkoli dalších informací, které TruckReClaim využívá k vaší identifikaci v souvislosti s našimi službami. Tyto informace mohou spadat do následujících kategorií:
 • Korespondence, události, akce a aktualizace – můžeme zpracovávat informace obsažené ve sděleních, jež nám zasíláte nebo jinak poskytnete, nebo v souvislosti s nimi, a to i pro účely přihlášení k odběru našeho newsletteru a dalších publikací; registrace na semináře a další akce, nábor zaměstnanců, správa našeho seznamu kontaktů a další účely.
 • Dotazy týkající se našich služeb – můžeme zpracovávat informace obsažené ve vámi zaslané poptávce, která vyjadřuje váš zájem o naše služby, a to včetně obsahu vaší poptávky a jakýchkoli kontaktních údajů. Tyto údaje zpracováváme, abychom mohli na vaši poptávku zareagovat a případně vám poskytnout informace o našich službách, pokud nám nedáte najevo, že si od nás již nepřejete žádné další informace dostávat.
 • Smluvní informace – pokud s vámi uzavřeme smlouvu o poskytování našich právních služeb nebo o obstarání služeb třetích stran pro TruckReClaim, můžeme zpracovávat osobní údaje pro účely tohoto kontaktu a našich služeb, které s tímto souvisejí. Mohou sem patřit osobní údaje obsažené v korespondenci související se smlouvou, údaje poskytnuté pro účely smlouvy a/nebo transakční data a údaje o účtu pro účely dodání a přijímání služeb a plateb a pro účetní účely.
 • Informace, které shromažďujeme online: při samotné návštěvě našich webových stránek nejste povinni nám své osobní údaje poskytovat, pokud se ovšem nerozhodnete nás kontaktovat a tyto informace nám nesdělíte dobrovolně. Některé informace o vašem používání webové stránky však mohou být poskytovány automaticky. Může sem patřit typ prohlížeče vašeho počítače, operační systém a IP adresa, stejně jako datum a čas vaší návštěvy, geografická poloha a informace o vaší navigaci a používání webové stránky a dále vzorce a doba používání a odkazy. Tyto údaje shromážděné prostřednictvím Google Analytics se agregují a anonymizují, takže neobsahují žádné osobní údaje, z nichž by bylo možné jednotlivce identifikovat. Tyto informace slouží k vyhodnocování používání webových stránek, k vyhodnocování a zlepšování jeho provozu a ke zlepšování funkčnosti námi nabízených služeb. Nebudou použity pro žádné jiné účely. Tyto informace můžeme sdílet s třetími stranami, které nám pomáhají udržovat, provozovat a analyzovat používání našich webových stránek. Další informace o našem používání cookies a vámi zvolených možnostech najdete v zásadách používání souborů cookie.
 • Informace, které získáváme od třetích stran: můžeme o vás obdržet informace z veřejných zdrojů nebo od třetích stran, které nám pomohou udržovat a analyzovat naše záznamy, identifikovat potenciální klienty a provádět kontroly dodržování předpisů a úřední kontroly.
2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
 • Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je v závislosti na účelu získání informací následující:
 • Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR) – k plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi nebo vaší organizací nebo k přijetí opatření na vaši žádost ještě před uzavřením smlouvy. To může zahrnovat zpracování osobních údajů poskytnutých během korespondence, na vyžádání a pro účely smluv a jiných transakcí.
 • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno a) GDPR) – pokud jste výslovně souhlasili s používáním informací pro konkrétní účel, včetně registrace k odběru našeho newsletteru a pozvánek na akce.
 • Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR) – pokud je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany, pokud ovšem nad nimi nepřevažují vaše zájmy nebo základní práva a svobody. Na tomto právním základě budou vaše osobní údaje zpracovávány pro následující účely:
 • k zodpovídání dotazů, ke kontaktování třetích stran, které mají zájem o zahájení obchodu, a k udržování stávajících kontaktů;
 • k použití transakčních dat pro účely provádění a přijímání plateb a vymáhání pohledávek;
 • k analýze obchodních dat pro vyhodnocení efektivity našich služeb;
 • k odhalování a prevenci skutečných nebo potenciálních podvodů nebo jiných nezákonných činností či porušování duševního vlastnictví a k reakci na ně;
 • k provozu našich IT systémů a systémů zabezpečení dat, včetně zabezpečení našich IT systémů a databází obsahujících osobní údaje, abychom zajistili bezpečnost našich IT systémů a integritu a obnovitelnost našich dat;
 • a k ochraně a uplatňování našich zákonných a jiných práv.
 • Ke splnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR) nebo k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby – můžeme zpracovávat osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro plnění našich zákonných povinností, včetně účetních povinností a regulačních požadavků nebo k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiných fyzických osob.
3. Kdy můžeme osobní údaje předávat třetím stranám

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám za následujících okolností:

 • na důvěrném základě našim zaměstnancům, partnerům a konzultantům a dalším kancelářím TruckReClaim, a to v nezbytném rozsahu pro poskytování našich právních služeb, interní administrativy, vyúčtování, dodržování předpisů a podávání zpráv, propagaci našich akcí a služeb a další obchodní účely;
 • třetím stranám, se kterými vám společně poskytujeme právní služby;
 • třetím stranám, které pro nás uchovávají a hostují data, a také našim poskytovatelům IT a marketingových služeb a dalším poskytovatelům služeb, včetně těch, kteří se zabývají vymáháním nesplacených pohledávek;
 • třetím stranám pro účely kontroly praní špinavých peněz a jiných kontrol dodržování předpisů, jakož i pro účely boje proti podvodům a trestné činnosti;
 • našim pojistitelům a poradcům v rozsahu nezbytném pro získání a udržení pojistného krytí, získání poradenských služeb, vedení soudních sporů, jakož i pro účetní a finanční audity;
 • a třetím stranám, na které převádíme naše práva nebo povinnosti, nebo pokud jsou části našeho podnikání prodány, převedeny nebo integrovány do jiného subjektu.

Veškeré informace, které sdílíme s třetími stranami, podléhají smluvním ujednáním, které jsme uzavřeli a které stanoví zpracování pouze v souladu s našimi pokyny pro účely v nich uvedené a v souladu s platnými právními ustanoveními.
TruckReClaim si vyhrazuje právo sdělit následující informace: a) příslušným soudům, orgánům činným v trestním řízení, vládním nebo regulačním orgánům, pokud to vyžaduje zákon nebo jakýkoli veřejný orgán; a b) k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

4. Jak vaše osobní údaje chráníme a uchováváme

K ochraně vašich osobních údajů používáme technická a organizační opatření. V souladu s našimi interními pokyny uchováváme vaše osobní údaje důvěrně a bezpečně, abychom je ochránili před náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným použitím, přístupem nebo zveřejněním. Osobní údaje mohou být ukládány v našich IT systémech, systémech třetích stran a/nebo v papírové podobě. Pokud sdílíme informace s třetími stranami, obdržíme od nich písemné potvrzení, že budou tyto informace náležitě chránit.
Přestože se však snažíme zajistit bezpečnost vašich osobních údajů a využíváme pouze spolehlivé poskytovatele služeb, stoprocentní bezpečnost bohužel zaručit nemůžeme. Zejména nejsme zodpovědní za bezpečnost jakýchkoli osobních údajů, které nám přenášíte prostřednictvím sítí, které nemáme pod kontrolou, a to včetně internetu a jiných bezdrátových sítí. Naše interní zásady poskytují postupy pro řešení podezření na porušení ochrany osobních údajů. O případech porušení budeme vás a všechny příslušné orgány informovat, pokud a do jaké míry jsme k tomu ze zákona povinni.
Pokud použijete odkaz z našeho webu na webovou stránku třetí strany nebo provedete transakci s třetí stranou uvedenou na webu, měli byste si být vědomi toho, že třetí strany mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, za které neneseme odpovědnost. Měli byste si přečíst jejich prohlášení o ochraně osobních údajů a porozumět mu.

5. Kdy můžeme předat vaše osobní údaje do zahraničí

Vzhledem k tomu, že společnost TruckReClaim působí v celé EU, můžeme vaše osobní údaje předávat do zahraničí za účelem uložení nebo zpracování, pokud je to nezbytné pro některý z výše uvedených účelů, včetně jakékoli země EU, kde TruckReClaim podniká. Pokud tak učiníme, budeme dodržovat platné předpisy o ochraně údajů a přijmeme vhodná ochranná opatření, abychom vašim osobním údajům zajistili bezpečnost a integritu. Pokud využíváme poskytovatele služeb třetích stran, uzavíráme smlouvy o mlčenlivosti, včetně příslušných povinností ochrany údajů.

6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Veškeré osobní údaje budou vymazány, jakmile už nebudou zapotřebí pro povolené účely, pro které byly uloženy, nebo pokud je uchovávání založeno na vašem souhlasu a vy svůj souhlas odvoláte a my nejsme ze zákona povinni či jinak oprávněni údaje nadále používat. V případě potřeby uchováme vaše osobní údaje do konce příslušné doby uchovávání nebo do vyřešení jakýchkoli nároků, pokud TruckReClaim potřebuje uplatnit nebo obhájit jakékoli právní nároky nebo jinak uplatnit svá práva nebo práva třetích stran. Budeme rovněž uchovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění našich zákonných povinností, regulativních požadavků a ohlašovacích povinností. Můžeme také ukládat data v záložních systémech nastavených tak, aby byla zachována integrita našich IT systémů po minimální dobu uchovávání.

7. Vaše práva: kontrola, aktualizace, omezení použití a/nebo výmaz vašich osobních údajů a dále též možnost podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud si již od nás nepřejete dostávat aktualizace a další sdělení, můžete nás o tom informovat e-mailem na níže uvedené kontaktní údaje.
Společnost TruckReClaim je ze zákona povinna zajistit, aby všechny informace, které poskytnete, zůstaly přesné a aktuální. Pokud tedy dojde k nějakým změnám nebo pokud se domníváte, že informace, které jsme o vás shromáždili, jsou nepřesné, prosíme vás, abyste nás kontaktovali a mohli jsme vaše údaje aktualizovat nebo opravit. Máte kdykoli právo:

 • na vyžádání podrobností o kategoriích osobních údajů, které o vás uchováváme, účelech, pro které údaje zpracováváme, a případných třetích stranách, se kterými je sdílíme. Pokud tím nebudou dotčena práva a svobody ostatních, poskytneme vám též kopii těchto dat;
 • požadovat aktualizaci nebo opravu vašich osobních údajů, vznést námitku proti jejich používání nebo požadovat, abychom jejich zpracování omezili pro určité účely. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a kdykoli odvolat svůj dříve udělený souhlas tím, že nás budete kontaktovat e-mailem na adrese service@truckreclaim.com nebo pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Vznesete-li námitku proti zpracování údajů pro jiné účely, vyhovíme vám, pokud ovšem neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, včetně dodržování zákonných povinností a pro účely vymáhání právních nároků;
 • pokud již osobní údaje nejsou pro účely, pro které byly shromážděny, zapotřebí, můžete mít právo požádat o jejich výmaz. Toto však neplatí, pokud jsou údaje nezbytné pro jiné účely, včetně plnění zákonné povinnosti nebo v souvislosti s případnými právními nároky;
 • v případě, že osobní údaje ukládáme s vaším souhlasem nebo pro plnění smlouvy s vámi a jejich zpracování probíhá automatizovaným způsobem, můžete mít právo získat od nás své osobní údaje v běžně používaném formátu za účelem předání jiné třetí straně, pokud tím ovšem nejsou dotčena práva a svobody jiných;
 • podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Podrobnosti o příslušných dozorových úřadech ve vztahu ke každé ze společností TruckReClaim naleznete níže.

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva ve vztahu ke svým osobním údajům, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo poštou pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

8. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času přepracovat a aktualizovat, aby vždy odrážely změny ve způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, ale i změny platných právních požadavků nebo zásad. Aktualizované prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách a doporučujeme tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste měli jistotu, že jste si vědomi jakýchkoli změn podmínek použití.
Čas od času může TruckReClaim nabízet další služby prostřednictvím dalších webových stránek nebo prostřednictvím samostatných webových stránek, které jsou s tímto webem propojené. V některých případech mohou takové dodatečné služby podléhat alternativním podmínkám používání, a to včetně použití vašich osobních údajů. Pokud se takové služby rozhodnete používat a poskytnete pro tento účel osobní údaje, požádáme vás o udělení souhlasu s těmito alternativními podmínkami použití a použitím vašich údajů pro uvedený účel. Není-li uvedeno jinak, jsou tyto alternativní podmínky použití doplněním těchto zásad ochrany osobních údajů.

9. Jak nás můžete kontaktovat

Pokud byste potřebovali další informace nebo máte nějaké dotazy či připomínky, kontaktujte prosím TruckReClaim pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Německo:

 • e-mailem na adrese: service@truckreclaim.com nebo poštou na této adrese: Der Datenschutzbeauftragte, JurisDynamics GmbH, Volksgartenstr. 10, 50677 Köln